Exa­m­ens

Let op: vanaf het nieuwe school­jaar 2019 is de nieuwe meth­ode voor BAS & KAS beschik­baar.
Bek­ijk hier wat er vernieuwd wordt! Onder­staande info betreft de infor­matie over de huidige leer­lijn voor BAS & KAS.

Het exa­men BAS is een prak­tijkex­a­men waarin theorie-​onderdelen zijn geïn­te­greerd. De kan­di­daat wordt geëx­am­i­neerd op de com­pe­ten­ties en vak­tech­nieken die betrekking hebben op de werkza­amhe­den van een bedi­en­ingsas­sis­tent. Spe­ci­aal opgeleide exam­i­na­toren nemen op de onder­wi­jsin­stelling het exa­men af. Het exa­men duurt 150 minuten. Bek­ijk de toelicht­ing op de diploma-​inhoud SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent. Klik hier voor het ver­ant­wo­ord­ings­doc­u­ment voor BAS.

Tij­dens het exa­men moet de kan­di­daat een werk­for­mulier invullen, een tafel voor twee gas­ten gereed­maken, een cou­vert voor twee gas­ten opdekken, gas­ten ver­welkomen en plac­eren, bestellin­gen opne­men en serveren, afscheid nemen van de gas­ten en de tafel van de gas­ten afruimen. Exam­eneisen die onder andere terugkomen in het exa­men zijn pol­eren van glazen en bestek, een stan­daard cou­vert indekken, bestellin­gen trans­port klaar­maken en ver­schil­lende draag­meth­odes hanteren. Daar­naast wordt de kan­di­daat beo­ordeeld op het maken van een plan­ning, hygiënisch werken en werk­houd­ing. Het gehele exa­men dient te wor­den afgenomen bin­nen de vooraf gestelde tijd.

Het exa­men SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS) is gebaseerd op het beroeps­gerichte gedeelte van het kwal­i­fi­catiedossier Entree Assis­tent dien­stver­len­ing en zorg. Het gener­ieke deel van het kwal­i­fi­catiedossier, waaron­der taal, reke­nen en loop­baan en burg­er­schap, wordt niet geëx­am­i­neerd met het exa­men SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent. Het SVH Diploma Bedi­en­ingsas­sis­tent staat daarmee niet gelijk aan een Crebo-​erkend mbo diploma op Entree niveau waar de kan­di­daat is geëx­am­i­neerd op zowel het beroeps­gerichte gedeelte, als het gener­ieke gedeelte. Als gevolg hier­van kan een kan­di­daat die het SVH Diploma Bedi­en­ingsas­sis­tent heeft behaald niet gelijk doorstromen naar een niveau twee opleiding.

Een kan­di­daat zal eerst het gener­ieke deel moeten behalen, voor­dat hij kan doorstromen naar een oplei­d­ing van niveau twee. Voor het afron­den van de gener­ieke vakken kunt u afspraken maken met een ROC bij u in de buurt.

Het exa­men BAS is een prak­tijkex­a­men waarin theorie-​onderdelen zijn geïn­te­greerd. De kan­di­daat wordt geëx­am­i­neerd op de com­pe­ten­ties en vak­tech­nieken die betrekking hebben op de werkza­amhe­den van een bedieningsassistent.

Een exa­men is in te plan­nen op elk gewenst moment in het leer­jaar en zal een dagdeel in beslag nemen. Het exa­men BAS is niet los via de web­site te bestellen. Wil je infor­matie over het bestellen van de exa­m­ens? Neem dan con­tact op met onze gastvrouwen via 088050 15 00. Onze medew­erk­ers zijn iedere werkdag bereik­baar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Meer weten over het bestellen van exa­m­ens? Lees meer.

SVH logo footer 01