Exa­m­ens

SVH biedt de exa­m­ens SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS) en SVH Keuke­nas­sis­tent (KAS) aan. Beide exa­m­ens lei­den tot een branchediploma, een diploma dat erk­end wordt door de branche. De exa­m­ens BAS en KAS zijn gericht op jon­geren die vallen bin­nen het tran­si­tieon­der­wijs. Hun posi­tie op de arbei­ds­markt kan sterk wor­den ver­be­terd als zij na hun oplei­d­ing over een door de branche erk­end diploma in de horeca beschikken. Bek­ijk hier het ver­ant­wo­ord­ings­doc­u­ment voor KAS en hier het ver­ant­wo­ord­ings­doc­u­ment voor BAS.

Exa­men SVH Keuke­nas­sis­tent
Het exa­men KAS is een prak­tijkex­a­men waarin theorie-​onderdelen zijn geïn­te­greerd. De kan­di­daat wordt geëx­am­i­neerd op de com­pe­ten­ties en vak­tech­nieken die betrekking hebben op de werkza­amhe­den van een keuke­nas­sis­tent.
Tij­dens het exa­men moet de kan­di­daat een werk­for­mulier invullen, de juiste ingrediën­ten en mate­ri­alen verza­me­len, gerechten berei­den en zijn werk­plek afruimen en schoon­maken. Exam­eneisen die onder andere terugkomen in het exa­men zijn ver­schil­lende snij– en kook­tech­nieken, en het herken­nen van ingrediën­ten en mate­ri­alen. Daar­naast wordt de kan­di­daat beo­ordeeld op het maken van een plan­ning, hygiënisch werken en werk­houd­ing. Het gehele exa­men dient te wor­den afgenomen bin­nen de vooraf gestelde tijd.

Het exa­men KAS is niet los via de web­site te bestellen. Wilt je infor­matie over het bestellen van de exa­m­ens? Neem dan con­tact op met SVH via 088050 15 00. Onze medew­erk­ers zijn iedere werkdag bereik­baar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Exa­men SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent
Het exa­men BAS is een prak­tijkex­a­men waarin theorie-​onderdelen zijn geïn­te­greerd. De kan­di­daat wordt geëx­am­i­neerd op de com­pe­ten­ties en vak­tech­nieken die betrekking hebben op de werkza­amhe­den van een bedi­en­ingsas­sis­tent.
Tij­dens het exa­men moet de kan­di­daat een werk­for­mulier invullen, een tafel voor twee gas­ten gereed­maken, een cou­vert voor twee gas­ten opdekken, gas­ten ver­welkomen en plac­eren, bestellin­gen opne­men en serveren, afscheid nemen van de gas­ten en de tafel van de gas­ten afruimen. Exam­eneisen die onder andere terugkomen in het exa­men zijn pol­eren van glazen en bestek, een stan­daard cou­vert indekken, bestellin­gen trans­port klaar­maken en ver­schil­lende draag­meth­odes hanteren. Daar­naast wordt de kan­di­daat beo­ordeeld op het maken van een plan­ning, hygiënisch werken en werk­houd­ing. Het gehele exa­men dient te wor­den afgenomen bin­nen de vooraf gestelde tijd.

Het exa­men BAS is niet los via de web­site te bestellen. Wilt je infor­matie over het bestellen van de exa­m­ens? Neem dan con­tact op met SVH via 088050 15 00. Onze medew­erk­ers zijn iedere werkdag bereik­baar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Bek­ijk de pagina’s Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS) en Keuke­nas­sis­tent (KAS) voor het com­plete aan­bod in leer­mid­de­len en examens.

Exa­m­ens bestellen

Wil je infor­matie over het bestellen van de exa­m­ens? Neem dan con­tact op met onze klantenser­vice via 088050 15 00. Onze gastvrouwen zijn iedere werkdag bereik­baar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

SVH logo footer 01