Voor docen­ten

Leerlijn Keukenassistent KAS Bedieningsassistent BASDe lesmeth­odes Keuke­nas­sis­tent en Bedi­en­ingsas­sis­tent zijn vernieuwd met onder andere een les­plan­ner, recepten (prak­tijkop­drachten gekop­peld aan de vereiste tech­nieken), the­o­rieop­drachten, aftekenkaarten, oefenex­a­m­ens en een uit­gew­erkt stage­plan. Dit alles is gebun­deld in een docen­ten­map. Verder zijn er tal van inspir­erende films en games beschik­baar via de bijbe­horende web­site. Met dit alles kun­nen docen­ten de leer­lin­gen goed voor­berei­den op het exa­men. De school schaft per leer­lijn één map aan met de verkoop­prijs van € 218,- (inclusief 6% BTW). De inhoud van de map mag gekopieerd wor­den voor zover het opdrachten en werk­ma­te­ri­aal betreft.

De leer­lijn voor KAS (Keuke­nas­sis­tent) bestaat uit de vol­gende onderdelen:
 • Les­plan­ner voor één of twee jaar verdeeld in 4 periodes
 • 32 recepten gekop­peld aan vereiste technieken
 • 32 the­o­rielessen gekop­peld aan de recepten
 • 4 extra lessen met klas­sikale opdrachten voor in of buiten de school
 • Aftekenkaarten voor lessen per peri­ode (per klas)
 • 4 oefenex­a­m­ens + ‘vol­gen en meten’ aftekenkaart (per leerling)
 • Uit­gew­erkt stageplan
 • Docen­thandlei­d­ing bij het boek SVH Keukenassistent

BESTEL NU

De leer­lijn voor BAS (Bedi­en­ingsas­sis­tent) bestaat uit de vol­gende onderdelen:
 • Les­plan­ner voor één of twee jaar verdeeld in 4 periodes
 • 32 prak­tijk­lessen met ver­schil­lende opdrachten
 • 32 the­o­rielessen, gekop­peld aan de praktijkonderwerpen
 • 4 extra lessen met klas­sikale opdrachten voor in of buiten de school
 • Aftekenkaarten voor lessen per peri­ode (per klas)
 • 4 oefenex­a­m­ens + ‘vol­gen en meten’ aftekenkaart (per leerling)
 • Uit­gew­erkt stageplan
 • Docen­thandlei­d­ing bij het boek SVH Bedieningsassistent

BESTEL NU

Klik hier voor een voor­beeld van de leer­lijn SVH Keuke­nas­sis­tent (KAS). Klik hier voor een voor­beeld van de leer­lijn SVH Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS). Ook zijn er voor beide leer­li­j­nen een ver­ant­wo­ord­ings­doc­u­ment gemaakt. Bek­ijk hier het ver­ant­wo­ord­ings­doc­u­ment voor KAS en hier het ver­ant­wo­ord­ings­doc­u­ment voor BAS.

Wilt u geen gebruik maken van de leer­li­j­nen? Dan kunt u bij ons gratis de BPV-​aftekenkaarten aan­vra­gen via onder­staand formulier.

Voor meer infor­matie kunt u con­tact opne­men met SVH via info@​svh.​nl of 088050 15 00.

Ook biedt Profijt de mogelijkheid om via een dig­i­tale leeromgev­ing een leer­tra­ject op maat te maken.

SVH logo footer 01