Onder­wi­jskundige ondersteuning

Iedere school die aan de slag gaat met de meth­odes SVH Bedi­en­ings– of Keuke­nas­sis­tent kan reke­nen op hulp van onze onder­wi­jskundi­gen bij het inzetten van de meth­ode. SVH onder­wi­jskundige Amarens Bakker stond mid­den in de ontwik­kel­ing van de nieuwe meth­ode voor BAS & KAS en legt uit op welke manier de ontwik­kel­ing van de nieuwe meth­ode tot stand is gekomen.

 • Een mix van stu­den­ten en leer­mid­de­len
  Sinds de intro­duc­tie van BAS & KAS hebben veel jonge tal­en­ten met suc­ces hun diploma behaald in de hore­cabranche. Waar voorheen vooral het prak­tijkon­der­wijs BAS & KAS wist te vin­den, zien we dat de doel­groep nu veel diverser is. Een prachtige ontwik­kel­ing die wij als SVH natu­urlijk alleen maar kun­nen aan­moedi­gen. Echter, een grote en gevarieerde doel­groep heeft ver­schil­lende wensen met betrekking tot leer­mid­de­len en examens.

 • Beeldend, prike­lend en passend maatwerk
  De oude meth­ode werd door gebruik­ers als ‘te talig’ benoemd. In het nieuwe the­o­rieboek wordt de the­o­rie daarom kort en bondig uit­gelegd, onder­s­te­und door veel beeld­ma­te­ri­aal. Kern­wo­or­den wor­den benadrukt en er wor­den sig­naal­wo­or­den ingezet om makke­lijker ver­ban­den te leggen.Het ontwerp is daar­naast hele­maal ingericht op de visueel ingestelde lerende, er is zelfs een spe­ci­aal let­ter­type ontwikkeld! Het werk­boek bevat ook veel beeld, bijvoor­beeld in de vorm van herken­ningsvra­gen en hotspots. De opdrachten zijn zo ont­wor­pen dat meteen duidelijk is wat er van de stu­dent wordt verwacht wordt en er is vol­doende schri­jfruimte bij de open vragen.

 • BAS & KAS instruc­tiekaarten
  Een nieuw prod­uct in de leer­mid­de­len­mix zijn de BAS & KAS instruc­tiekaarten. Je komt ze tegen als je het the­o­rieboek door­loopt, maar ze zijn ook los in te zetten. Alle te leren han­delin­gen wor­den van een­voudig naar com­plex in beeld gebracht op gemakke­lijk hanteer­bare kaarten. Deze kaarten kun­nen bijvoor­beeld ook wor­den ingezet bij de (sub)doelgroep die nog niet op het niveau van BAS & KAS is, maar al wel werkt of leert in de horeca. Natu­urlijk zijn deze kaarten ver­filmd en is er extra online mate­ri­aal waarmee lessen kun­nen wor­den ingevuld.

 • Per­soon­lijk advies
  Als ambas­sadeur van BAS & KAS komt Mounir Toub graag­bij jou op locatie langs om te helpen met het inricht­en­van jouw BAS & KAS oplei­d­ing of bij vra­gen over de inzetvan de nieuwe meth­ode. Wil jij per­soon­lijk advies? Neem­dan con­tact met ons om een afspraak te maken!

Meer weten over de methode?

Of wil je graag een beo­ordel­ing­sex­em­plaar ont­van­gen van de boeken of SVH Hore­catal­ent?
Neem dan con­tact met ons op.

SVH logo footer 01