BAS & KAS Events

Maak als oplei­der of docent een vliegende start met de vernieuwde meth­ode voor BAS & KAS en kom naar één van de BAS & KAS Events!
Dit jaar organ­iseert SVH diverse even­e­menten om de nieuwe meth­ode te intro­duc­eren en om jou te helpen het opti­male uit de leer­lijn te halen.
Of je nu al gebruik maakt van de leer­mid­de­len voor BAS & KAS, of als je inter­esse hebt om met deze meth­ode aan de slag te gaan, dan wil je deze events niet mis­sen!
Samen met jou maken we van werken in de horeca weer een carrière.

21, 22 en 23 mei: De BAS & KAS informatiedagen

Werk jij met BAS & KAS stu­den­ten of ben je van plan dit te gaan doen? Dan mag jij de BAS & KAS infor­matiedag niet mis­sen.
Ook als je nog niet met de meth­ode van SVH werkt is dit event zeker iets voor jou! Samen met andere docen­ten en prak­tijko­plei­ders krijg jij tij­dens dit event tips en tricks om met de vernieuwde SVH meth­ode voor BAS of KAS aan de slag te gaan.

Deel­name aan de BAS & KAS infor­matiedag is gratis en inclusief een diner! Schrijf je vóór 13 mei in op de door jou gewen­ste locatie en ont­vang bin­nen een aan­tal werkda­gen jouw toe­gangs­be­wijs, uit­ge­breide info over de locatie, route en het programma.

Bek­ijk de video voor meer infor­matie over het event en maak dit school­jaar een vliegende start met de BAS & KAS informatiedag!

Dins­dag 21 mei: Food­yard Emmen
18:0021:00 uur
Inclusief diner

Aan­melden Emmen

Woens­dag 22 mei: Food­yard Nieuwegein
18:0021:00 uur
Inclusief diner

VOL!

Don­derdag 23 mei: Food­yard Hel­mond
18:0021:00 uur
Inclusief diner

Aan­melden Helmond

In ver­band met de organ­isatie van het event willen we je vra­gen om bij annu­ler­ing dit uiter­lijk 3 werkda­gen van tevoren door te geven. Heb je vra­gen?
Neem dan gerust con­tact met ons op!

BAS & KAS inloopdagen

Werk jij met BAS & KAS of wil je graag met de meth­ode aan de slag, maar heb je vra­gen?
Bijvoor­beeld over het voor­berei­den van de stu­den­ten op het exa­men, het inrichten van jouw oplei­d­ings­plan of over de kosten van de leer­mid­de­len­mix?
Kom dan langs op één van de BAS & KAS inloopda­gen bij SVH, wij zor­gen dat de koffie klaar staat!
Deze inloopda­gen wor­den bin­nenkort geor­gan­iseerd op ons kan­toor in Zoeter­meer, waar­bij jij al jouw vra­gen kunt stellen
Wil jij per­soon­lijk ken­nis­maken met onze onder­wi­jskundi­gen of heb je vra­gen voor onze key-​accountmanager, dan zijn deze inloopda­gen echt iets voor jou!
Bin­nenkort meer info…

BAS & KAS Webinars

Omdat reizen soms veel tijd kan kosten organ­is­eren wij bin­nenkort de BAS & KAS webi­nars!
Zo kan jij vanuit je eigen stoel toch up to date bli­jven en word je meegenomen in de nieuwe meth­ode, waar­bij je live jouw vra­gen kunt stellen.
Bin­nenkort meer info…

NIets mis­sen?

Wil jij op de hoogte bli­jven en als eerste een uitn­odig­ing ont­van­gen voor alle BAS & KAS Events?
Schrijf je dan nu in voor de nieuws­brief en mis niets!

Inschri­jven nieuwsbrief

SVH logo footer 01