De nieuwe SVH meth­ode voor BAS & KAS

De meth­ode voor zowel BAS als KAS bestaat uit een the­o­rieboek, een werk­boek, een set instruc­tiekaarten en een online leeromgev­ing. Ieder leer­mid­del uit deze leer­mid­de­len­mix heeft een eigen func­tie die het leer­pro­ces onder­s­te­unt. De leer­mid­de­len zijn zo ont­wor­pen dat ze elkaar ver­sterken en samen een een­heid vormen.

In het dig­i­tale leaflet lees je alles over de vernieuwing, kan je de inhoud­sop­gaven van de boeken bek­ijken en krijg je meer info over de examens.

Bestellen

Inkijkex­em­plaren

Nieuws­gierig naar de inhoud en opmaak van de nieuwe boeken?

BAS

KAS

de leer­mid­de­len­mix

 • The­o­rieboeken
  Het the­o­rieboek geeft een func­tie als naslag­w­erk en geeft een helder overzicht van de te leren vak­tech­nieken. Het boek wordt ingezet om de the­o­rie achter de tech­niek uit te leggen en bereidt de stu­den­ten voor op de prak­tijk. Omdat de doel­groep prak­tisch en visueel is ingesteld, is het the­o­rieboek met grote zorg vor­mgegeven. Er wordt gebruik gemaakt van ver­schil­lende werkvor­men zoals foto’s met bijschrift, hotspots en vergelijkin­gen. Zelfs door alleen te scan­nen komt de stu­dent hier­door de belan­grijk­ste leer­doe­len van een hoofd­stuk tegen. De the­o­rie is ver­vol­gens kort en bondig geschreven, gecheckt op taal­niveau en gedrukt in een spe­ci­aal ont­wor­pen lettertype.

 • Werk­boek
  Bij het the­o­rieboek hoort een werk­boek. Deze werk­boeken zijn echte oefen-​boeken. Ze bevat­ten ver­schil­lende vra­gen en opdrachten waar­bij op een speelse manier wordt gekeken of de stof uit het the­o­rieboek wordt begrepen. De vra­gen in het werk­boek vol­gen de thema’s en hoofd­stukken van het the­o­rieboek. Iedere para­graaf uit het the­o­rieboek heeft dus een eigen reeks opdrachten in het werk­boek. Op deze manier is het duidelijk waar de stu­dent het antwo­ord in het the­o­rieboek kan vinden.

 • BPV-​overzicht
  In het werk­boek is verder een overzicht van alle te leren prak­tijkhan­delin­gen opgenomen. Dit overzicht is in te zetten als BPV-​overzicht en biedt de mogelijkheid om meerder keren per jaar een com­pe­ten­tie af te laten teke­nen door een docent of stage­begelei­der. Instructiekaarten

 • BAS & KAS kaarten­bak
  Alle te leren prak­tijkhan­delin­gen voor BAS & KAS zijn ver­w­erkt in zo’n 140 instruc­tiekaarten. De kaarten zijn door mid­del van ver­wi­jzin­gen ver­w­even in het the­o­rieboek, maar zijn ook afzon­der­lijk in te zetten. De stap­pen op de kaart zijn zowel in tekst als in beeld uit­gelegd zodat stu­den­ten pre­cies weten wat ze moeten doen om de han­del­ing uit te voeren. Als docent kun je zelf bepalen hoe en wan­neer je de kaarten inzet. De vol­go­rde van instruc­tiekaarten in de kaarten­bak is echter ook gebaseerd op een logis­che leer­lijn: ze gaan van een­voudig en op zichzelf staande han­delin­gen naar meer com­plexe en gecom­bi­neerde handelingen.

 • BAS & KAS instruc­tiefilms
  Van iedere kaart is een instruc­tiefilm gemaakt met onze ambas­sadeurs Mounir Toub en Kim Poort­man in de hoof­drol. Deze ent­hou­si­aste vakid­ioten leggen de kneep­jes van het vak per­fect uit! De films zijn te vin­den in de online leeromgev­ing SVH Hore­catal­ent. De films zijn zowel op je lap­top als een smart­phone te bekijken.

 • Online leeromgev­ing
  In de spe­ciale online leeromgev­ing SVH Hore­catal­ent kun­nen stu­den­ten de 140 instruc­tiefilms bek­ijken en ver­schil­lende (theorie)oefentoetsen maken. Dit is ook de plek waar stu­den­ten hun BPV-​opdrachten (prak­tijkhan­delin­gen) kun­nen afvinken. Docen­ten kun­nen hier de toets cijfers bek­ijken en de voort­gang van afgevinkte BPV-​opdrachten bijhouden. Boven­dien kun­nen docen­ten hier (wan­neer gewenst) een eigen leer­lijn samen­stellen door de instruc­tiefilms in ver­schil­lende blokken en vol­go­rdes te verdelen.

*Toe­gang tot de online leeromgev­ing gaat via het werk­boek! Voor iedere stu­dent met een eigen werk­boek wordt automa­tisch een code met instruc­ties meeges­tu­urd bij de bestelling. SVH maakt een school en klas aan in SVH Hore­catal­ent. Met deze code(s) kun­nen stu­den­ten zich onder de juiste school reg­is­teren of laten reg­istr­eren door de docent zodat de stu­den­ten zicht­baar wor­den in het vol­gsys­teem voor docen­ten. We onder­s­te­unen bij het gebruik van het online leer­plat­form SVH Horecatalent.

SVH logo footer 01