BAS & KAS Ambas­sadeur Mounir Toub

Als chef-​kok en kook­do­cent heb ik een passie en liefde voor koken. Altijd al gehad ook.
Ik ben op m’n 16de met de kok­so­plei­d­ing begonnen, maar daar ervaarde ik tegen­gas. Ik werd na het eerste jaar bij geen enkel leerbedrijf aangenomen.
Mijn toen­ma­lige men­tor heeft mij daarna erg geholpen en ervoor gezorgd dat ik alsnog aan de slag kon bij een leerbedrijf.
En daar is ook mijn liefde voor het onder­wijs begonnen.

MounirMedium

Al meer dan 10 jaar ervaring

Na een aan­tal jaar als chef-​kok te hebben gew­erkt en na het afron­den van de deeltijd docen­teno­plei­d­ing, ben ik ver­vol­gens als docent bij het ROC van Eind­hoven van start gegaan. Daar gaf ik voor­namelijk les aan niveau 1 leer­lin­gen van de toen­ma­lige Horeca-​Assistent oplei­d­ing, de BAS & KAS leer­lin­gen van nu. Dit waren voor­namelijk leer­lin­gen die geen oplei­d­ing had­den afgerond of geen school­suc­ces had­den behaald. Maar er zat wel degelijk poten­tie in deze leer­lin­gen. Zij had­den alleen wat stur­ing, liefde en regel­maat nodig en dat wist ik als geen ander. In de 10 jaar dat ik daar les heb gegeven, heb ik 400 leer­lin­gen opgeleid als men­tor. Een groot deel van die leer­lin­gen is nu werkzaam als restau­ran­teige­naar, bedri­jf­slei­der, chef-​kok of docent!

De BAS & KAS oplei­d­ing is voor velen de start van hun eerste suc­ces. Na de oplei­d­ing kun­nen ze aan de slag op de arbei­ds­markt of door­groeien. Met de branchediploma’s van SVH is dat hele­maal geweldig. Dat ervaar ik nu ook bij de Robert Kra­nen­borg Acad­e­mie waar chef Kra­nen­borg en ik de stu­den­ten voor een KAS branchediploma oplei­den. Ze kri­j­gen hier­mee wel een kans in de horeca en wor­den niet belem­merd door eventuele teko­rtkomin­gen in de algemene vakken.

Zon­der BAS & KAS kom je er niet!

Je kunt nog zo’n goede chef-​kok of gas­theer zijn, zon­der je volledige team kom je er niet, dus zon­der BAS of KAS ook niet. De stur­ing die ik zelf van mijn eerste kook­do­cent en men­tor heb gehad heeft ervoor gezorgd dat ik gemo­tiveerd aan de gang ging en alsnog een leerbedrijf had. Vanuit daar heeft mijn car­rière een sprong genomen.Deze leer­lin­gen hebben gewoon een extra duwtje in de rug nodig. Je moet ze juist stim­uleren en ste­unen. En dat weet ik als geen ander door mijn eigen ervaring!

Mijn rol als BAS & KAS ambas­sadeur is mij denk ik dan ook op het lijf geschreven. Ik heb altijd gezegd, koken en onder­wijs wil ik bli­jven com­bineren. Als ambas­sadeur ga ik bij scholen kijken waar ik docen­ten bij kan helpen. Je hebt bijvoor­beeld docen­ten die goed kun­nen les­geven, maar
moeite kun­nen hebben met het vak­tech­nis­che gedeelte en ander­som. Ik ga mijn uiter­ste best doen om beide exper­tises met elkaar te kop­pe­len. Daar­naast heb ik veel ideeën over hoe je het beste uit niveau 1 leer­lin­gen kunt halen mid­dels moti­vatie en coach­ing. Mijn uitein­delijke doel als ambas­sadeur is om meer begrip te kweken voor deze doel­groep en oplei­d­ing en om BAS & KAS nader op de kaart te zetten. Ik heb er erg veel zin in!SVH logo footer 01