Oude leer­mid­de­len­mix

Vanaf 2019 is de nieuwe leer­mid­de­len­mix voor BAS & KAS beschik­baar via de web­shop van SVH. De oude leer­mid­de­len­mix is ook nog beschik­baar.
Let op: de web­site en online games behorende bij de oude leer­mid­de­len­mix wor­den tot 2021 ondersteund.

De oude leer­mid­de­len­mix voor BAS en KAS bestaat uit:


170815 Overzicht BAS website

170815 Overzicht KAS website

  • Boek: een boek met the­o­rie, the­o­rieop­drachten en praktijkopdrachten.
  • BPV-​aftekenkaart: Een BPV-​aftekenkaart met prak­tijkop­drachten, zodat de docent bij kan houden wat de stu­dent al kan.
  • Web­site: Hier staan inter­ac­tieve films op. In deze films wor­den de vaardighe­den die de stu­den­ten moeten leren behan­deld. Vaardighe­den staan altijd in de con­text. Aan het einde van elk film­pje staat een vraag, waarmee de stu­dent kan kijken of hij/​zij het begrepen heeft. Het film­pje geeft direct feed­back aan de stu­dent of de uit­leg goed is begrepen.
  • Game: Op de web­site is naast de films ook een game te vin­den. In de game wor­den de vaardighe­den voor BAS en voor KAS apart op een luchtige manier geoe­fend. De stu­dent kan op deze manier op een speelse manier oefe­nen met lastige begrip­pen of the­o­rie. Bijvoor­beeld hoe ga je om met gasten!

De leer­mid­de­len zijn ver­hal­end, herken­baar, real­is­tisch, prak­tisch, toepas­baar geschreven, gaan uit van hele vaardighe­den en bevat­ten veel beeld (films en foto’s).
Let op: de web­site + game wor­den nog tot 2021 ondesteund.

De oude Leer­mid­de­len bestellen

De leer­mid­de­len en leer­li­j­nen voor Bedi­en­ingsas­sis­tent (BAS) en Keuke­nas­sis­tent (KAS) zijn te bestellen in de web­shop van SVH. Klik op onder­staande afbeeld­ing om direct naar de pro­ducten in de web­shop te gaan. Heb je een vraag over de pro­ducten of het bestellen? Neem dan con­tact op via onze con­tact­pag­ina.

SVH Bedieningsassistent BAS boek

Bedi­en­ingsas­sis­tent

87,00

BESTEL NU

SVH Keukenassistent KAS boek

Keuke­nas­sis­tent

87,00

BESTEL NU

Leerlijn Keukenassistent KAS

LEER­LIJN
KEUKE­NAS­SIS­TENT

218,00

BESTEL NU

Leerlijn Bedieningsassistent BAS

LEER­LIJN
BEDI­EN­INGSAS­SIS­TENT

218,00

BESTEL NU

SVH logo footer 01