Exa­m­ens

Het exa­men KAS is een prak­tijkex­a­men waarin theorie-​onderdelen zijn geïn­te­greerd. De kan­di­daat wordt geëx­am­i­neerd op de com­pe­ten­ties en vak­tech­nieken die betrekking hebben op de werkza­amhe­den van een keuke­nas­sis­tent. Spe­ci­aal opgeleide exam­i­na­toren nemen op de onder­wi­jsin­stelling het exa­men af. Het exa­men duurt 150 minuten. Bek­ijk de toelicht­ing op de diploma-​inhoud SVH Keuke­nas­sis­tent. Klik hier voor het ver­ant­wo­ord­ings­doc­u­ment voor KAS.

Tij­dens het exa­men moet de kan­di­daat een werk­for­mulier invullen, de juiste ingrediën­ten en mate­ri­alen verza­me­len, gerechten berei­den en zijn werk­plek afruimen en schoon­maken. Exam­eneisen die onder andere terugkomen in het exa­men zijn ver­schil­lende snij– en kook­tech­nieken, en het herken­nen van ingrediën­ten en mate­ri­alen. Daar­naast wordt de kan­di­daat beo­ordeeld op het maken van een plan­ning, hygiënisch werken en werk­houd­ing. Het gehele exa­men dient te wor­den afgenomen bin­nen de vooraf gestelde tijd.

Het exa­men SVH Keuke­nas­sis­tent (KAS) is gebaseerd op het beroeps­gerichte gedeelte van het kwal­i­fi­catiedossier Entree Assis­tent horeca, voed­ing of voed­ingsin­dus­trie. Het gener­ieke deel van het kwal­i­fi­catiedossier, waaron­der taal, reke­nen en loop­baan en burg­er­schap, wordt niet geëx­am­i­neerd met het exa­men SVH Keuke­nas­sis­tent. Het SVH Diploma Keuke­nas­sis­tent staat daarmee niet gelijk aan een Crebo-​erkend mbo diploma op Entree niveau waar de kan­di­daat is geëx­am­i­neerd op zowel het beroeps­gerichte gedeelte, als het gener­ieke gedeelte. Als gevolg hier­van kan een kan­di­daat die het SVH Diploma Keuke­nas­sis­tent heeft behaald niet gelijk doorstromen naar een niveau twee opleiding.

Een kan­di­daat zal eerst het gener­ieke gedeelte moeten behalen, voor­dat hij kan doorstromen naar een oplei­d­ing van niveau twee. Voor het afron­den van het gener­ieke gedeelte kunt u afspraken maken met een ROC bij u in de buurt.

Het exa­men KAS is een prak­tijkex­a­men waarin theorie-​onderdelen zijn geïn­te­greerd. De kan­di­daat wordt geëx­am­i­neerd op de com­pe­ten­ties en vak­tech­nieken die betrekking hebben op de werkza­amhe­den van een bedieningsassistent.

Een exa­men is in te plan­nen op elk gewenst moment in het leer­jaar en zal een dagdeel in beslag nemen. Het min­i­mum aan­tal kan­di­daten voor het exa­men is vier. Het exa­men KAS is niet los via de web­site te bestellen. Wil je infor­matie over het bestellen van de exa­m­ens? Neem dan con­tact op met onze gastvrouwen via 088050 15 00. Onze medew­erk­ers zijn iedere werkdag bereik­baar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Meer weten over het bestellen van exa­m­ens? Lees meer.

SVH Keukenassistent Examen

SVH logo footer 01