Leer­mid­de­len

KAS SVH Keukenassistent online omgevingDe leer­mid­de­len voor KAS zijn sinds de zomer van 2015 gereed. Ze zijn in ver­schil­lende vor­men verkri­jg­baar: op papier en dig­i­taal. Klik hier voor een inzage in het eerst hoofd­stuk van SVH Keukenassistent.

Naast een naslag­w­erk is er een gevarieerde opdracht­en­lijn waarin zowel prak­tijk als the­o­rie geoe­fend wor­den. Voor KAS is er een web­site met tal­loze onder­s­te­unende films en inter­ac­tieve opdrachten. Er is een losse BPV-​aftekenkaart beschik­baar zoals dat onder aus­pi­ciën van de MBO Raad door SVH wordt uit­gegeven. Daar­naast is er een leer­lijn ontwikkeld voor docen­ten met onder andere een les­plan­ner, recepten (prak­tijkop­drachten gekop­peld aan de vereiste tech­nieken), the­o­rieop­drachten, aftekenkaarten, oefenex­a­m­ens en een uit­gew­erkt stage­plan. De leer­lijn is te bestellen voor € 218,00 inclusief 6% btw. Klik hier voor meer infor­matie over de leer­lijn KAS.

De dig­i­tale mate­ri­alen kun­nen in de leeromgev­ing van de school of tech­nis­che omgev­ing van een bepaalde instelling wor­den opge­hangen. Per school of instelling kan de sit­u­atie bekeken wor­den. Ook biedt Profijt de mogelijkheid om via een dig­i­tale leeromgev­ing een leer­tra­ject op maat te maken.

De kosten voor de leer­mid­de­len van SVH Keuke­nas­sis­tent zijn vast­gesteld op € 87,00 (inclusief boek, films, opdrachten en game) inclusief 6% btw.

SVH Keukenassistent KAS boek

Keuke­nas­sis­tent

87,00

BESTEL NU

Keukenassistent leermiddelen

SVH logo footer 01